Reigersbroek

Landbouwgebied het Reigersbroek wordt omsloten door de Landgoederen Rozendaal en Schrevenhof. Het is een laag gelegen, uitgestrekt gebied met mooie wandelpaden waar u volop kunt genieten van de rust. Door het Rijk en Provincie is het Reigersbroek aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De landbouwgrond wordt omgevormd tot een natuurgebied dat een natuurlijk geheel gaat vormen met de omringende landgoederen Rozendaal en Schrevenhof.

Historie

Rond het jaar 1200 was het Reigersbroek een uitgestrekt moerasgebied met veen. Rond 1260 werd Kasteel Montfort gebouwd. Het kasteel werd via een dam omringd door watervlaktes en onbegaanbare moerassen (waaronder het Reigersbroek), zodat het goed beveiligd was tegen vijanden. Toen het kasteel zijn strategische functie in de 17e eeuw verloor, werd de dam verwijderd en zakte de waterstand in de moerasgebieden geleidelijk. Later werd het gebied geheel ontveend.

De turfwinning heeft tot het einde van de 19e eeuw plaatsgevonden. Na 1880 was het Reigersbroek in gebruik als landbouwgrond. Omdat ze vooral in de winter toch erg nat bleven werden ze voornamelijk gebruikt als wei- en grasland. Door middel van dammen en stuwtjes liet men het Reigersbroek, dat in oude toponiemen ook wel Reigelsbroek of Reggelsbroek wordt genoemd, zelfs bewust onder water lopen in een zogenaamd vloeiweidesysteem.

Flora en Fauna

Het gebied wordt omgevormd tot natuurgebied door Stichting Het Limburgs Landschap. De akkerlaag werd afgegraven en afgevoerd om de natuur weer de gelegenheid te geven de oorspronkelijke flora en fauna terug te brengen. De resultaten daarvan zijn opmerkelijk. Zo hebben in het natte voorjaar veel weidevogels en steltlopers het gebied ontdekt om op hun trek naar het noorden weer op krachten te komen. Zij verblijven er enkele dagen en soms zelfs wekenlang.

Naast de blijvende kievitten en kleine pleviers zijn er kemphanen, watersnippen, bos- en groenpootruiters, tureluurs, witgatjes en zelfs de zeldzame steltkluut waargenomen.

Ook andere watervogels zoals ooievaars, grote zilverreigers en blauwe reigers komen er voor en er is zelfs al een fouragerende kraanvogel waargenomen. Hiernaast zijn er diverse eenden, ganzen en amfibieƫn in het gebied aanwezig.

Ook prooivogels zoals buizerd, torenvalk, havik, sperwer, bos- steen- en ransuil kan men het hele jaar tegenkomen. Met een beetje geluk kan men in de zomer genieten van de prachtige duikvluchten van op libelllen en zwaluwen jagende boomvalkjes. Zwarte wouw, wespendief, en de blauwe kiekendief zijn ook min of meer regelmatige bezoekers.

In de zomer hebben vooral libellen bezit genomen van de nieuw ontwikkelde natuur. Enkele pionierssoorten zelfs definitief zoals de vrij zeldzame zwervende heidelibel, de bandheidelibel, de beekoeverlibel, de vuurlibel en de tengere grasjuffer, getuige de waargenomen pas uitgeslopen jonge exemplaren. De beekoeverlibel en tengere grasjuffer zijn nu zelfs de meest voorkomende soorten, naast de meer algemene zoals de bruinrode-, bloedrode- en steenrode heidelibellen, de gewone oeverlibel, de viervlek en platbuik. Zeer zeldzame en bijzondere soorten die zijn waargenomen zijn de zuidelijke oeverlibel, de gevlekte glanslibel en ze zuidelijke heidelibel en de zuidelijke keizerlibel. Ook zijn er diverse sprinkhanen en vlinders te vinden.

Zangvogels zoals putter, groenling en kneu en de patrijs en fazant komen af op de zaden. Verder zijn er de witte en gele kwikstaart, de geelgors, roodborsttapuit, de kleine karekiet, de rietgors en grasmus, fitissen en tjif-tjaffen. In de vroege ochtend en late avond komen uit de bosrand het ree, de vos, de das en het wild zwijn soms tevoorschijn.

Bijzondere planten in het Reigersbroek zijn pilvarens, kleine ratelaar, stomp fonteinkruid en rosse vossenstaart.

Ligging

Reigersbroek ligt ten westen van het dorp Montfort.

Reigersbroek.

Reigersbroek in beeld

Reigersbroek in beeld